Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v roce 2024 tak, že 1. vývoz je stanoven na středu 3. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu, viz kalendářní přehled.
Termíny splatnosti místních poplatků v roce 2024 a další informace k nim jsou zde

Poskytnuté informace

Rok 2021

PI_2021_01

Obecní úřad Předslav – 20.10.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.10.2021 na žádost týkající se stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ (žádosti obce o poskytnutí veřejné podpory na stavbu, rozhodnutí, dohody o poskytnutí dotace či oznámení o přiznání dotace obci na stavbu, zadávací dokumentaci týkající se zakázky na stavbu, vítěznou nabídku realizační firmy, konkurenční nabídky, včetně položkových rozpočtů na stavbu). Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 5.10.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 18.10.2021 – č.j. Předslav/986/21 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).
PI_2021_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 117,53 kB

PI_2021_02

Obecní úřad Předslav – 20.10.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.10.2021 na žádost týkající se zaslání těchto listin: - rozhodnutí o povolení deponie odpadu na pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi - všechny smlouvy, faktury a hotovostní doklady na základě kterých byla všemi osobami zaplacena úplata za uložení odpadu na pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 5.10.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 18.10.2021 – č.j. Předslav/987/21.
PI_2021_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 448,42 kB

PI_2021_03

Obecní úřad Předslav – 29.10.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.10.2021 na žádost týkající se zaslání kopií všech dokladů týkajících se akce „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“: - veškeré došlé faktury od společnosti IMOS Brno a.s., a to včetně příloh (zejména soupis provedených prací včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr) potvrzených pracovníkem technického dozoru a/nebo odpovědným zástupcem Obce Předslav - rozhodnutí či jinak nazvaný dokument, kterým byla určena Obcí Předslav mezideponie zemin dle čl. II. odst. 2.5 písm. o) Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020 mezi Obcí Předslav a IMOS Brno, a.s. (kterou má žadatel o informaci, dle jeho sdělení, k dispozici bez příloh) - přílohy číslo 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2020 mezi Obcí Předslav a IMOS Brno, a.s., které mají podle článku XVI., odst. 16.19. tvořit nedílnou přílohu této smlouvy - povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje podle zákona o odpadech o povolení mezideponie veškerých materiálů (zemina, kamení, sypanina, asfaltové kry a další) vznikajících při výstavbě v rámci stavební akce Předslav – odkanalizování a ČOV Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 12.10.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 26.10.2021 – č.j. Předslav/1011/21 (vzhledem k množství dat byly dokumenty zaslány prostřednictvím Úschovny.cz).
PI_2021_03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 179,34 kB

PI_2021_04

Obecní úřad Předslav – 12.11.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.11.2021 (doplnění 12.11.2021) na žádost týkající se zaslání těchto listin: - fotodokumentace pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi – před používáním (dočasném ukládání odpadu) ve smyslu Sdělení Městského úřadu Klatovy, Odbor životního prostředí, čj. ŽP/3817/21/Kr ze dne 25.5.2021 - dokumentace, ze které je zřejmé, kdy a jaké množství bylo navezeno na pozemek a odvezeno z pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi ve smyslu Sdělení Městského úřadu Klatovy, Odbor životního prostředí, č.j. ŽP/3817/21/Kr ze dne 25.5.2021 - povolení k vykácení dřevin, které rostly na pozemku parc.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 19.10.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 3.11.2021 – č.j. Předslav/1027/21 (doplnění 12.11.2021 – č.j. Předslav/1110/21).
PI_2021_04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 3,01 MB

PI_2021_05

Obecní úřad Předslav – 12.11.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.11.2021 na žádost obsahující tyto dotazy: - na jaké skládky byly uloženy odpady vzniklé při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV? Žádost o doložení potvrzení o převzetí všech takových odpadů na skládku. - bylo provedeno zatřídění asfaltových směsí vytěžených při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem? Bylo provedeno zatřídění asfaltových směsí vytěžených při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV dle hodnot PAU (polyaromatické uhlovodíky)? Do jaké kategorie patří asfalt z této stavební akce? Žádost o zaslání listin o zatřídění asfaltových směsí z výše uvedené stavby. - došlo při provádění stavby Předslav – odkanalizování a ČOV ke změnám projektové dokumentace a ke změnám Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020? Došlo (i bez formální změny smlouvy o dílo) ke snížení rozsahu díla proti smlouvě, tzv. méněpráce, pokud ano, pak přesně v jakých činnostech a v jakých dodávkách byl rozsah prováděného díla snížen? Žádost o zaslání informace, jakým způsobem se tyto změny promítnou do ujednání o ceně díla (tedy zda došlo ke změně ceny díla) a dále žádost o zaslání všech dodatků, které byly k této smlouvě uzavřeny - jakým způsobem je účtováno a fakturováno uložení zeminy a kamení na p.p.č.13/ 31, 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi. Žádost o zaslání vydaných faktur k uložení odpadu ze stavby ČOV na tyto pozemky. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 19.10.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 3.11.2021 – č.j. Předslav/1028/21.
PI_2021_05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 154,18 kB

PI_2021_06

Obecní úřad Předslav – 17.12.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.12.2021 na žádost týkající se zaslání těchto listin: - faktury za akreditovaný odběr a rozbor zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu), který byl uskutečněn dne 24.11.2021 za přítomnosti starosty obce Předslav Bc. Miloslava Kreuzera na pozemcích p.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi a p.č. 13/31, p.č. 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi - protokoly s výsledkem rozboru zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu) z pozemku p.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi a p.č. 13/31, p.č. 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi - žádost o informaci, zda navážení materiálu na pozemek p.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi v období květen – říjen 2021 bylo uskutečněno se souhlasem Obce Předslav (vlastníka pozemku). Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.11.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 13.12.2021 – č.j. Předslav/1134/21.
PI_2021_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 143,41 kB

PI_2021_07

Obecní úřad Předslav – 20.12.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.12.2021 na žádost týkající se: - bezplatné formy pomoci od obce Předslav (např. materiál, který byl použit do základové desky domu na pozemku p.č. 13/31 v k.ú. Makov u Předslavi), informace o jaký druh materiálu jde co do složení, z jaké lokality a činnosti pochází a zda byl vzorkován, případně s jakými výsledky - informace, který orgán obce rozhodl o bezplatném poskytování materiálů třetím osobám ve vazbě na povinnost dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Žádost o zaslání kopie tohoto konkrétního rozhodnutí orgánu obce - žádost o sdělení podmínek, za kterých je materiál poskytován, zejména zda je poskytován občanům obce, právnickým osobám se sídlem v obci, či také třetím osobám s bydlištěm a sídlem mimo obec, maximální množství materiálu. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 2.12.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 17.12.2021 – č.j. Předslav/1152/21.
PI_2021_07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 129,69 kB

PI_2021_08

Obecní úřad Předslav – 20.12.2021 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.12.2021 na žádost týkající se: - výčtu všech subdodavatelů, kteří se podíleli, podílí nebo mají podílet na realizaci díla „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ vyjma těch, kteří jsou již uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno,a.s. - zaslání kopie souhlasů obce Předslav se všemi těmito subdodavateli ve smyslu odstavce 8.1 smlouvy o dílo se společností IMOS Brno a.s. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 2.12.2021. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 17.12.2021 – č.j. Předslav/1153/21.
PI_2021_08.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 363,66 kB

Rok 2019

PI_2019_01

Obecní úřad Předslav – 2.9.2019 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30.8.2019 na žádost týkající se podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek subjekty Domistav CZ a.s., Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o., Hradec Králové. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.8.2019. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 30.8.2019 – č.j. Předslav/818/19
PI_2019_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,02 kB

Rok 2017

PI_2017_01

Obecní úřad Předslav – 28.2.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.2.2017 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.2.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.2.2017 – č.j. Předslav/159/17
PI_2017_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,89 kB

PI_2017_02

Obecní úřad Předslav – 27.4.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.4.2017 na žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci – počet svozových míst, výše poplatků za komunální odpad, zajištění možnosti třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst, druhy tříděného odpadu, celkový počet sběrných nádob a jejich typ, název svozové společnosti. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 27.3.2017. Obecní úřad žádost posoudil a shledal, že neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, proto nebyla dle § 14 odst. 4 zákona, žádostí ve smyslu tohoto zákona. Tuto skutečnost sdělila žadateli zasláním odpovědi do datové schránky dne 3.4.2017. Obecnímu úřadu bylo dne 18.4.2017 doručeno doplnění k podané žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 25.4.2017 – č.j. Předslav/344/17
PI_2017_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 469,11 kB

PI_2017_03

Obecní úřad Předslav – 29.6.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.6.2017 na žádost týkající se zaslání informací o soustavě veřejného osvětlení v obci ke dni 1.5.2017. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 19.6.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.6.2017 – č.j. Předslav/612/17
PI_2017_03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 738,11 kB

PI_2017_04

Obecní úřad Předslav – 6.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4.7.2017 na žádost týkající se odpadového hospodářství – zaslání kopie cenového ujednání se společností Pošumavská odpadová, s.r.o. (dodatek nebo příloha smlouvy) platného pro rok 2017 za službu sběru, svozu a odstranění odpadů od povinného (obce) (směsný komunální odpad, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady a případně další komodity). Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.6.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 4.7.2017 – č.j. Předslav/622/17
PI_2017_04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,66 kB

PI_2017_05

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky z dotazníku společnosti, která usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů a jejího vstupu na trh. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.7.2017 – č.j. Předslav/693/17
PI_2017_05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 468,05 kB

PI_2017_06

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky v dotazníku ohledně sociálního bydlení v obci. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 13.7.2017 – č.j. Předslav/694/17
PI_2017_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,38 kB

PI_2017_07

Obecní úřad Předslav – 25.8.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.8.2017 na žádost týkající zaslání odpovědí na otázky z dotazníku na problémy s ptactvem, obraně proti škodlivým ptákům, používání plašičů škodlivých ptáků, poskytování dotací a náhrad škod způsobených ptáky. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.8.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 24.8.2017 – č.j. Předslav/807/17
PI_2017_07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,15 kB

Rok 2016

PI_2016_01

Obecní úřad Předslav – 19.2.2016 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.2.2016 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 11.2.2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 17.2.2016 – č.j. Předslav/108/16
PI_2016_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,86 kB

PI_2016_02

Obecní úřad Předslav – 5.8.2016 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.8.2016 na žádost týkající se smluv (včetně informace o cenách), které obec uzavřela v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem, jakož i biologicky rozložitelným a tříděným komunálním odpadem za poslední 3 roky, tedy od roku 2013 včetně. Dále byla požadována informace ohledně soutěží a výběrových řízení, která předcházela uzavření výše zmíněných smluv. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.7.2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 3.8.2016 – č.j. Předslav/2020/16
PI_2016_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB

Rok 2015

PI_2015_01

Obecní úřad Předslav – 20.3.2015 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.3.2015 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 13.3.2015. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 19.3.2015 – č.j. Předslav/156/15
PI_2015_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,25 kB

PI_2015_02

Obecní úřad Předslav – 15.9.2015 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.9.2015 na žádost týkající se data stavby dešťové kanalizace k domům č.p. 61 a 60 v Němčicích a způsobu financování této stavby. Dále byla požadována informace týkající se věcných břemen k již provedeným inženýrským sítím na pozemcích p.č. 566/8 a p.č. 561/4 v k.ú. Němčice u Klatov. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 2.9.2015. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.9.2015 – č.j. Předslav/495/15
PI_2015_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,4 kB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
1
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2
1
3

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

logo

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store