Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu bude v roce 2022 probíhat tak, že 1. vývoz se uskuteční ve středu 5. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.

Poskytnuté informace

Rok 2019

PI_2019_01

Obecní úřad Předslav – 2.9.2019 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30.8.2019 na žádost týkající se podání nabídky ve smyslu veřejných zakázek subjekty Domistav CZ a.s., Hradec Králové a DOMISTAV HK s.r.o., Hradec Králové. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.8.2019. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 30.8.2019 – č.j. Předslav/818/19
PI_2019_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 191,02 kB

Rok 2017

PI_2017_01

Obecní úřad Předslav – 28.2.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.2.2017 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 20.2.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.2.2017 – č.j. Předslav/159/17
PI_2017_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 231,89 kB

PI_2017_02

Obecní úřad Předslav – 27.4.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 25.4.2017 na žádost týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci – počet svozových míst, výše poplatků za komunální odpad, zajištění možnosti třídění odpadů v obci, vybavení sběrných míst, druhy tříděného odpadu, celkový počet sběrných nádob a jejich typ, název svozové společnosti. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 27.3.2017. Obecní úřad žádost posoudil a shledal, že neobsahuje všechny zákonem předepsané náležitosti, proto nebyla dle § 14 odst. 4 zákona, žádostí ve smyslu tohoto zákona. Tuto skutečnost sdělila žadateli zasláním odpovědi do datové schránky dne 3.4.2017. Obecnímu úřadu bylo dne 18.4.2017 doručeno doplnění k podané žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 25.4.2017 – č.j. Předslav/344/17
PI_2017_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 469,11 kB

PI_2017_03

Obecní úřad Předslav – 29.6.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 27.6.2017 na žádost týkající se zaslání informací o soustavě veřejného osvětlení v obci ke dni 1.5.2017. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 19.6.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 27.6.2017 – č.j. Předslav/612/17
PI_2017_03.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 738,11 kB

PI_2017_04

Obecní úřad Předslav – 6.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 4.7.2017 na žádost týkající se odpadového hospodářství – zaslání kopie cenového ujednání se společností Pošumavská odpadová, s.r.o. (dodatek nebo příloha smlouvy) platného pro rok 2017 za službu sběru, svozu a odstranění odpadů od povinného (obce) (směsný komunální odpad, tříděné odpady, nebezpečné odpady, bioodpady a případně další komodity). Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.6.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 4.7.2017 – č.j. Předslav/622/17
PI_2017_04.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 564,66 kB

PI_2017_05

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky z dotazníku společnosti, která usiluje o udělení autorizace k zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů a jejího vstupu na trh. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.7.2017 – č.j. Předslav/693/17
PI_2017_05.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 468,05 kB

PI_2017_06

Obecní úřad Předslav – 17.7.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.7.2017 na žádost týkající se zaslání odpovědí na otázky v dotazníku ohledně sociálního bydlení v obci. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 10.7.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 13.7.2017 – č.j. Předslav/694/17
PI_2017_06.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 405,38 kB

PI_2017_07

Obecní úřad Předslav – 25.8.2017 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 24.8.2017 na žádost týkající zaslání odpovědí na otázky z dotazníku na problémy s ptactvem, obraně proti škodlivým ptákům, používání plašičů škodlivých ptáků, poskytování dotací a náhrad škod způsobených ptáky. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.8.2017. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 24.8.2017 – č.j. Předslav/807/17
PI_2017_07.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 180,15 kB

Rok 2016

PI_2016_01

Obecní úřad Předslav – 19.2.2016 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.2.2016 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2016, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2016. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 11.2.2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 17.2.2016 – č.j. Předslav/108/16
PI_2016_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 236,86 kB

PI_2016_02

Obecní úřad Předslav – 5.8.2016 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.8.2016 na žádost týkající se smluv (včetně informace o cenách), které obec uzavřela v souvislosti s nakládáním s komunálním odpadem, jakož i biologicky rozložitelným a tříděným komunálním odpadem za poslední 3 roky, tedy od roku 2013 včetně. Dále byla požadována informace ohledně soutěží a výběrových řízení, která předcházela uzavření výše zmíněných smluv. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 22.7.2016. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 3.8.2016 – č.j. Předslav/2020/16
PI_2016_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 1,69 MB

Rok 2015

PI_2015_01

Obecní úřad Předslav – 20.3.2015 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19.3.2015 na žádost týkající se zaslání investičních plánů obce pro rok 2015, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2015. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 13.3.2015. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 19.3.2015 – č.j. Předslav/156/15
PI_2015_01.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 247,25 kB

PI_2015_02

Obecní úřad Předslav – 15.9.2015 Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14.9.2015 na žádost týkající se data stavby dešťové kanalizace k domům č.p. 61 a 60 v Němčicích a způsobu financování této stavby. Dále byla požadována informace týkající se věcných břemen k již provedeným inženýrským sítím na pozemcích p.č. 566/8 a p.č. 561/4 v k.ú. Němčice u Klatov. Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů dne 2.9.2015. Žadateli byla odpověď poskytnuta dne 14.9.2015 – č.j. Předslav/495/15
PI_2015_02.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 319,4 kB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

logo

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Koronavirus

COVID-19