Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2021

PI_2021_08

Obecní úřad Předslav – 20.12.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.12.2021 na žádost týkající se: - výčtu všech subdodavatelů, kteří se podíleli, podílí nebo mají podílet na realizaci díla „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ vyjma těch, kteří jsou již uvedeni v příloze č. 3 Smlouvy o dílo se společností IMOS Brno,a.s. - zaslání kopie souhlasů obce Předslav se všemi těmito subdodavateli ve smyslu odstavce 8.1 smlouvy o dílo se společností IMOS Brno a.s.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 2.12.2021.

Dne 17.12.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1153/21.

PI_2021_08 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 530.42 kB

 

PI_2021_07

Obecní úřad Předslav – 20.12.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 17.12.2021 na žádost týkající se: - bezplatné formy pomoci od obce Předslav (např. materiál, který byl použit do základové desky domu na pozemku p.č. 13/31 v k.ú. Makov u Předslavi), informace o jaký druh materiálu jde co do složení, z jaké lokality a činnosti pochází a zda byl vzorkován, případně s jakými výsledky - informace, který orgán obce rozhodl o bezplatném poskytování materiálů třetím osobám ve vazbě na povinnost dle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Žádost o zaslání kopie tohoto konkrétního rozhodnutí orgánu obce - žádost o sdělení podmínek, za kterých je materiál poskytován, zejména zda je poskytován občanům obce, právnickým osobám se sídlem v obci, či také třetím osobám s bydlištěm a sídlem mimo obec, maximální množství materiálu.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 2.12.2021.

Dne 17.12.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1152/21.

PI_2021_07 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 214.39 kB

 

PI_2021_06

Obecní úřad Předslav – 17.12.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13.12.2021 na žádost týkající se zaslání těchto listin: - faktury za akreditovaný odběr a rozbor zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu), který byl uskutečněn dne 24.11.2021 za přítomnosti starosty obce Předslav Bc. Miloslava Kreuzera na pozemcích p.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi a p.č. 13/31, p.č. 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi - protokoly s výsledkem rozboru zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu) z pozemku p.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi a p.č. 13/31, p.č. 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi - žádost o informaci, zda navážení materiálu na pozemek p.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi v období květen – říjen 2021 bylo uskutečněno se souhlasem Obce Předslav (vlastníka pozemku).

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 25.11.2021.

Dne 13.12.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1134/21.

PI_2021_06 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 237.12 kB

 

PI_2021_05

Obecní úřad Předslav – 12.11.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.11.2021 na žádost obsahující tyto dotazy: - na jaké skládky byly uloženy odpady vzniklé při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV? Žádost o doložení potvrzení o převzetí všech takových odpadů na skládku. - bylo provedeno zatřídění asfaltových směsí vytěžených při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV dle vyhlášky č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem? Bylo provedeno zatřídění asfaltových směsí vytěžených při stavbě Předslav – odkanalizování a ČOV dle hodnot PAU (polyaromatické uhlovodíky)? Do jaké kategorie patří asfalt z této stavební akce? Žádost o zaslání listin o zatřídění asfaltových směsí z výše uvedené stavby. - došlo při provádění stavby Předslav – odkanalizování a ČOV ke změnám projektové dokumentace a ke změnám Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020? Došlo (i bez formální změny smlouvy o dílo) ke snížení rozsahu díla proti smlouvě, tzv. méněpráce, pokud ano, pak přesně v jakých činnostech a v jakých dodávkách byl rozsah prováděného díla snížen? Žádost o zaslání informace, jakým způsobem se tyto změny promítnou do ujednání o ceně díla (tedy zda došlo ke změně ceny díla) a dále žádost o zaslání všech dodatků, které byly k této smlouvě uzavřeny - jakým způsobem je účtováno a fakturováno uložení zeminy a kamení na p.p.č.13/ 31, 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi. Žádost o zaslání vydaných faktur k uložení odpadu ze stavby ČOV na tyto pozemky.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 19.10.2021.

Dne 3.11.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1028/21.

PI_2021_05 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 252.47 kB

 

PI_2021_04

Obecní úřad Předslav – 12.11.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3.11.2021 (doplnění 12.11.2021) na žádost týkající se zaslání těchto listin: - fotodokumentace pozemku p.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi – před používáním (dočasném ukládání odpadu) ve smyslu Sdělení Městského úřadu Klatovy, Odbor životního prostředí, čj. ŽP/3817/21/Kr ze dne 25.5.2021 - dokumentace, ze které je zřejmé, kdy a jaké množství bylo navezeno na pozemek a odvezeno z pozemku parc. č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi ve smyslu Sdělení Městského úřadu Klatovy, Odbor životního prostředí, č.j. ŽP/3817/21/Kr ze dne 25.5.2021 - povolení k vykácení dřevin, které rostly na pozemku parc.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 19.10.2021.

Dne 3.11.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1027/21 (doplnění 12.11.2021č.j. Předslav/1110/21).

PI_2021_04 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 3.74 MB

 

PI_2021_03

Obecní úřad Předslav – 29.10.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 26.10.2021 na žádost týkající se zaslání kopií všech dokladů týkajících se akce „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“: - veškeré došlé faktury od společnosti IMOS Brno a.s., a to včetně příloh (zejména soupis provedených prací včetně jejich ocenění odpovídajícího výkazu výměr) potvrzených pracovníkem technického dozoru a/nebo odpovědným zástupcem Obce Předslav - rozhodnutí či jinak nazvaný dokument, kterým byla určena Obcí Předslav mezideponie zemin dle čl. II. odst. 2.5 písm. o) Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020 mezi Obcí Předslav a IMOS Brno, a.s. (kterou má žadatel o informaci, dle jeho sdělení, k dispozici bez příloh) - přílohy číslo 1, 2 a 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2020 mezi Obcí Předslav a IMOS Brno, a.s., které mají podle článku XVI., odst. 16.19. tvořit nedílnou přílohu této smlouvy - povolení Krajského úřadu Plzeňského kraje podle zákona o odpadech o povolení mezideponie veškerých materiálů (zemina, kamení, sypanina, asfaltové kry a další) vznikajících při výstavbě v rámci stavební akce Předslav – odkanalizování a ČOV.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 12.10.2021.

Dne 26.10.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1011/21 (vzhledem k množství dat byly dokumenty zaslány prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2021_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 299.08 kB

 

PI_2021_02

Obecní úřad Předslav – 20.10.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.10.2021 na žádost týkající se zaslání těchto listin: - rozhodnutí o povolení deponie odpadu na pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi - všechny smlouvy, faktury a hotovostní doklady na základě kterých byla všemi osobami zaplacena úplata za uložení odpadu na pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi.

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 5.10.2021.

Dne 18.10.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/987/21.

PI_2021_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 704.83 kB

 

PI_2021_01

Obecní úřad Předslav – 20.10.2021
Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18.10.2021 na žádost týkající se stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ (žádosti obce o poskytnutí veřejné podpory na stavbu, rozhodnutí, dohody o poskytnutí dotace či oznámení o přiznání dotace obci na stavbu, zadávací dokumentaci týkající se zakázky na stavbu, vítěznou nabídku realizační firmy, konkurenční nabídky, včetně položkových rozpočtů na stavbu).

Obecnímu úřadu v Předslavi byla doručena výše uvedená žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dne 5.10.2021.

Dne 18.10.2021 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/986/21 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2021_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 193.53 kB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.