Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2024

PI_2024_05

14.05.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 17.04.2024.

Obsah žádosti: (za žádost je považován text mezi znaky ►a◄, ostatní je zde proto, aby nedošlo k vytržení z kontextu)

Dne 5.3.2024 mi byla obcí Předslav poskytnuta odpověď (obsahově. nevyhovění žádosti) č.j. Předslav/157/24 na můj dotaz, tohoto znění:
Věc problematiky Vámi požadované informace ještě není v rámci řízení uzavřena. Řízení běží, věc tedy je stále otevřenou záležitostí bez právního závěru a rozhodnutí. V případě, že dojde k uzavření procesu před příslušnými správními orgány, budeme Vás informovat a informace Vám následně poskytneme.

 1. Dovoluji si tímto požádat o informaci, zda již bylo v dané věci rozhodnuto a je tak možné zodpovědět můj předešlý dotaz.
 2. Dovoluji si tímto požádat o informace, které nejsou závislé na jakémkoli probíhajícím řízení, tj. žádám informace o zdrojích financování stavby akce Předslav: čištění odpadních vod a odkanalizování.
  Pro upřesněni uvádím, že Žádám informaci o všech dotačních prostředcích čerpaných obcí Předslav na tuto akci. Z veřejně dostupných zdrojů je známo, Že byly čerpány prostředky od Plzeňského kraje (smlouvy č. 36482021 a 68622020) a dále prostředky ze Státního fondu životního prostředí č. 1190400271). Pokud byly poskytnuty dotační prostředky dalšími subjekty, žádám o zasláních identifikace subjektů a zaslání všech příslušných smluv. Pokud byly poskytnuty jmenovanými subjekty dotační prostředky mimo uvedené smlouvy, žádám o jejich poskytnutí.
 3. Dovoluji si tímto požádat o informace o výši vlastních zdrojů obce Předslav použitých na stavbu Předslav: čištění odpadních vod a odkanalizování.

Vyřízení žádosti:

Dne 02.05.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/379/24.

PI_2024_05 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 243.48 kB

 

PI_2024_04

27.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 29.02.2024.

Obsah žádosti:

 • přílohu "Smlouvy o dílo" uzavřené dne 29.1.2020 mezi obcí Předslav a společností IMOS Brno a.s., IČO: 25322257 na provedení stavby "Předslav: odkanalizování a čištění odpadních vod", jejíž součásti je položkový rozpočet celé této stavební akce, jinými slovy je požadován již oceněný výkaz výměr (soupisy prací), v podobě, jak byly oceněny ve výběrovém řízení.

Vyřízení žádosti:

Dne 14.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/222/24.

PI_2024_04 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 200.21 kB

 

PI_2024_03

21.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 22.02.2024.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od zhotovitele, společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, včetně příloh - zjišťovacich protokolů k soupisu provedených prací za celou dobu stavby (tj. od doby převzetí staveniště do doby odevzdání díla), tzn. požaduji listiny, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny.

Vyřízení žádosti:

Dne 08.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/170/24
(vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2024_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 206.2 kB

 

PI_2024_02

21.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 21.02.2024.

Obsah žádosti:

žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se ke stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod:

 • veškeré stavební deníky ze shora uvedené stavby od 1.7.2022 do předání díla (jednoduše řečeno do poslední strany deníku vedeného k této stavbě)

Vyřízení žádosti:

Dne 07.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/158/24.

PI_2024_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 205.96 kB

 

PI_2024_01

18.03.2024 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 20.02.2024.

Obsah žádosti:

 • Informaci, zda byla uložena obci Předslav povinnost nějakou část dotačních prostředků vrátit (zda byla uložena tzv. korekce).
 • Pokud tato povinnost uložena byla, o jakou výši vracených prostředků se jednalo a jaký byl důvod vzniku povinnosti dotaci nebo její část vrátit - jakou povinnost obec Předslav porušila?
 • V případě, že vznikla povinnost obce dotaci nebo její část vrátit, zda byla tato povinnost následně částečně pominuta, a pokud ano, v jakém rozsahu byla prominuta a z jakého důvodu?
 • Pokud existují, Žádáme o kopie dokumentů, kterými byla obci Předslav uložena povinnost dotaci nebo její část vrátit, a dokumentů, kterými byla tato povinnost následně zmírněna či zcela nebo Částečně prominuta (jedná se o veřejná rozhodnutí orgánů veřejné správy).
 • Pokud existuji, žádáme o kopie dokumentů, kterými obec Předslav Žádala a dokumentů, kterými odůvodňovala žádost o zmírnění uložené povinnosti dotaci nebo její část vrátit.
 • Pokud nadepsaná obec nedisponuje požadovanými informacemi, žádáme o informaci, který správní orgán je příslušný postihovat případnými finančními opravami či korekcemi pro porušeni pravidel či povinností výše zmíněného příjemce podpory.

Vyřízení žádosti:

Dne 05.03.2024 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/157/24.

PI_2024_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 557.49 kB