Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Rok 2022

PI_2022_28

28.12.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 01.12.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od zhotovitele, společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny za období od 1. července 2022 do 30. listopadu 2022,
 • fotokopie stavebních deníků od 19.11.2022 do 30.11.2022,
 • kamerové zkoušky prováděné do 30.6.2022 na úsecích mezi šachtami:
  Stoka A:
  - ČOV - ŠA-O
  - ŠA-1 - ŠA-2
  - ŠA-4 - ŠA-5
  - ŠA-5 - ŠA-6
  - ŠA-17 - ŠA-18
  Stoka A1:
  - ŠA1-3 - ŠA1-4
  - ŠA1-4 - ŠA1-5
  Stoka A3:
  - ŠA15 - ŠA3-1
  - ŠA3-1 - ŠA3-2
  - ŠA3-3 - ŠA3-4
  - ŠA3-4 - ŠA3-6
  - ŠA3-7 - ŠA3-8
  - ŠA3-8 - ŠA3-9
  - ŠA3-10 - ŠA3-11
  Stoka B:
  - ŠB-1 - ŠB-2
  Stoka B2-1:
  - ŠB2-3 - ŠB2-1-1
 •  kamerovou zkoušku úseku na stoce A mezi šachtami ŠA-6 A ŠA-7 prováděnou po zhotovení přípojky k č.p.73 do 30.6.2022
 • "celkový protokol" monitoringu kanalizace, nebo jeho část s názvem "Profil úseku", ze kterého bude zřejmá "ovalita" na úsecích mezi šachtami:
  Stoka A:
  - ČOV - ŠA-O
  - ŠA-O - ŠA-1
  - ŠA-1 - ŠA-2
  - ŠA-2 - ŠA-3
  - ŠA-3 - ŠA-4
  - ŠA-4 - ŠA-5
  - ŠA-5 - ŠA-6
  - ŠA-11 - ŠA-12
  - ŠA-12 - ŠA-13
  - ŠA-13 - ŠA-14
  - ŠA-14 - ŠA-15
  - ŠA-15 - ŠA-16
  - ŠA-16 - ŠA-17
  - ŠA-17 - ŠA-18
  - ŠA-18 - ŠA-19
  Stoka A1:
  - ŠA1-3 - ŠA1-4
  - ŠA1-4 - ŠA1-5
  Stoka A2:
  - ŠA-13 - ŠA2-1
  - ŠA2-1 - ŠA2-2
  - ŠA2-2 - ŠA2-3
  Stoka A3:
  - ŠA15 - ŠA3-1
  - ŠA3-1 - ŠA3-2
  - ŠA3-2 - ŠA3-3
  - ŠA3-3 - ŠA3-4
  - ŠA3-4 - ŠA3-6
  - ŠA3-6 - ŠA3-7
  - ŠA3-7 - ŠA3-8
  - ŠA3-8 - ŠA3-9
  - ŠA3-10 - ŠA3-11
  Stoka B:
  - ŠB-1 - ŠB-2
  Stoka B2-1:
  - ŠB2-3 - ŠB2-1-1

Vyřízení žádosti:

Dne 16.12.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/1329/22 (vzhledem k množství dat byly některé požadované informace zaslány prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_28 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 556.09 kB

 

PI_2022_27

07.11.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 11.10.2022.

Obsah žádosti:

 • kopie stavebních deníků ze stavby Předslav - čištění odpadních vod a odkanalizování za období 1.7.2022 do 18.11.2022. Upozorňuji, že o tyto stavební deníky žádám opakovaně! Stavba není dokončena, nadále probíhají práce, musí tedy být vedeny stavební deníky.
 • veškeré kamerové zkoušky kanalizace prováděné při stavbě Předslav - čištění odpadních vod a odkanalizování v období od 28.10.2022 do 18.11.2022. Pokud prováděny zkoušky v tomto období nebyly, žádám o poskytnutí této výslovné informace.

Vyřízení žádosti:

Dne 06.12.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/1312/22 (vzhledem k množství dat byly některé požadované informace zaslány prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_27 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 491.55 kB

 

PI_2022_26

22.11.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 27.10.2022.

Obsah žádosti:

 • rozhodnutí Odboru životního prostředí Městského úřadu v Klatovech o žádosti o vydání kolaudačního souhlasu - rozhodnutí o zkušebním provozu ke stavebnímu záměru Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod s umístěním na pozemcích v k.ú. Předslav

Vyřízení žádosti:

Dne 10.11.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/1216/22.

PI_2022_26 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 935.41 kB

 

PI_2022_25

08.11.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 12.10.2022.

Obsah žádosti:

 • protokol ze závěrečné kontrolní prohlídky konané dne 7.10.2022 na stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Vyřízení žádosti:

Dne 26.10.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/1167/22.

PI_2022_25 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 329.5 kB

 

PI_2022_24

01.12.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 11.10.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od zhotovitele, společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny za období od 1. července 2022 do 30. září 2022,
 • fotokopie stavebních deníků od 30.6.2022 do 10.10.2022,
 • změnové listy včetně všech příloh a podkladů ke stavbě „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“, které byly odeslány Státnímu fondu životního prostředí, IČ: 00020729, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, se kterým byla uzavřena Smlouva č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky. Upřesňuji, že mám k dispozici změnové listy č. 1 a č. 2 ke kanalizaci a změnové listy č. 1 a č. 2 ke stavbě ČOV a žádám další změnové listy k těmto stavbám (ČOV a kanalizace), případně žádám informaci, že žádné další změnové listy vyjma shora uvedených neexistují.

Vyřízení žádosti:

Dne 26.10.2022 bylo žadateli zasláno rozhodnutí pod č.j. Předslav/1157/22, ve které mu bylo sděleno, že se jeho žádost v plném rozsahu odmítá. Na tuto odpověď obce přišlo dne 02.11.2022 odvolání, adresované Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obce Předslav. Toto odvolání pak odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje vyřídil svým rozhodnutím vydaným dne 18.11.2022, ve kterém uvedl, že podané odvolání nesplňuje všechny zákonem stanovené náležitosti a že se k takto podanému odvolání nepřihlíží. Žadatel že může buď podat nové odvolání nebo opětovně o požadované informace zažádat. Žadatel však ani jednu z možností následně neuplatnil.

PI_2022_24 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 713.83 kB

 

PI_2022_23

07.11.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 11.10.2022.

Obsah žádosti:

 • video výstupy, případně jsou-li i protokoly z kamerové zkoušky kanalizace v úsecích: ŠA_1 - ŠA_2, ŠA_4 - ŠA_5, ŠA_5 - ŠA_6, ŠA_17 - ŠA_18 (tuto informaci žádáme poskytnout z důvodu, protože na naši předchozí žádost nebyla dodána úplná informace, kamerové zkoušky – videozáznamy z těchto úseků chyběly)
 • veškeré výstupy - protokoly o provedení zkoušek, videozáznamy o provedení zkoušek (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti atd.), které byly prováděny po 30.6.2022 (pro upřesnění uvádíme, že požadujeme nejaktuálnější provedené zkoušky a protokoly, které byly předloženy OŽP Klatovy při závěrečné kontrolní prohlídce konané dne 7. října 2022 v řízení sp. zn. ZN/ŽP/1491/22)

Vyřízení žádosti:

Dne 26.10.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/1156/22
(vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_23 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 181.42 kB

 

PI_2022_22

18.10.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 13.09.2022.

Obsah žádosti:

 • kopie stavebních deníků ze stavby Předslav – čištění odpadních vod a odkanalizování za období od 9.6.2022 do 12.9.2022
 • fotografie z průběhu za celé období trvání stavby Předslav – čištění odpadních vod a odkanalizování v souladu se čl. 2.5 písm. ee) Smlouvy o dílo
 • protokol o předání díla ve smyslu čl. 4.6 Smlouvy o dílo

Vyřízení žádosti:

Dne 19.09.2022 byla žadateli zaslána výzva k doplnění žádosti, neboť ta neobsahovala všechny zákonem stanovené náležitosti. 22.09.2022 obdržela Obec Předslav doplnění žádosti a dne 06.10.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod
č.j. Předslav/1046/22 (vzhledem k množství dat byly některé z požadovaných informaci zaslány žadateli prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_22 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 521.45 kB

 

PI_2022_21

22.08.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 09.08.2022.

Obsah žádosti:

 • dle čl. 9.4 písm. e) Smlouvy o dílo uzavřené se společností IMOS Brno a.s. na stavbu Předslav - čistění odpadních vod a odkanalizování veškeré protokoly o provedení zkoušek v průběhu stavby (zkoušky vodotěsnosti, kamerové prohlídky, zkoušky hutnění, zkoušky průchodnosti apod.)

Vyřízení žádosti:

Dne 09.08.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/822/22 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_21 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 173.52 kB

 

PI_2022_20

09.08.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 13.07.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, a to včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny za období od 1. května 2022 do 12. července 2022
 • protokol o předání díla dle čl. 4.6 Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020 uzavřené se společností IMOS Brno a.s., IČO: 25322257; pokud nebylo dílo předáno, žádám o tomto podat informaci a zároveň žádám o informaci, kdy dojde k předání díla dle tohoto čl. 4.6 Smlouvy o dílo

Vyřízení žádosti:

Dne 27.07.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/791/22 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_20 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 208.72 kB

 

PI_2022_19

08.08.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 12.07.2022.

Obsah žádosti:

 • zastupitelstvo obce odhlasovalo, že vás pověřuje nechat vypracovat právní rozbor k požadavku zhotovitele IMOS Brno a.s. na navýšení ceny díla o 777.357,- Kč v souvislosti s prováděním "víceprací" dle požadavku SÚSPK. Tento právni rozbor by měl zastupitelům obce dát pro hlasování o požadavku na vícepráce potřebnou infomíaci, zda tento požadavek zhotovitele je oprávněný, nebo je neoprávněný, neboť zhotovitel nestačil dokončit stavební práce v takovém termínu, aby dílo "nespadlo do zimní údržby". Žádám o poskytnutí tohoto právního rozboru.
 • zastupitelstvo obce odhlasovalo, že vás pověřuje nechat vypracovat nezávislý znalecký posudek k požadavku zhotovitele IMOS Brno a.s. na vícepráce v ceně 1.034.000,- Kč v souvislosti se založením základové spáry objektu ČOV o ploše 204 m2 o 1,2 m hlouběji. Žádám o poskytnutí tohoto posudku.

Vyřízení žádosti:

Dne 27.07.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/788/22.

PI_2022_19 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 487.21 kB

 

PI_2022_18

22.09.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 12.07.2022.

Obsah žádosti:

 1. vyjádření poskytovatelů dotací k bezplatnému prodloužení termínu pro dokončení stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ dle Smlouvy o dílo ze dne 29.1.2020.
 2. zdůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 29.1.2020, kterým byl prodloužen termín provedení díla, které obec Předslav sdělila poskytovatelům dotací

Vyřízení žádosti:

Dne 27.07.2022 bylo žadateli zasláno rozhodnutí pod č.j. Předslav/787/22, ve které mu bylo sděleno, že se jeho žádost v plném rozsahu odmítá. Na tuto odpověď obce přišlo dne 02.08.2022 odvolání, adresované Krajskému úřadu Plzeňského kraje prostřednictvím Obce Předslav. Toto odvolání pak odbor kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje vyřídil svým rozhodnutím vydaným dne 31.08.2022, ve kterém z důvodu formálních chyb zrušil předchozí rozhodnutí Obce Předslav a vrátil jí žádost k novému projednání. Toto rozhodnutí obec obdržela dne 01.09.2022 a na jeho základě pak byla 15.09.2022 žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/1023/22.

PI_2022_18 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 1020.23 kB

 

PI_2022_17

09.08.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 12.07.2022.

Obsah žádosti:

 • změnové listy včetně všech příloh ke stavbě „Předslav – odkanalizování“, které byly odeslány Státnímu fondu životního prostředí, IČ: 00020729, sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, se kterým byla uzavřena Smlouva č. 1190400271 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky

Vyřízení žádosti:

Dne 27.07.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/786/22.

PI_2022_17 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 187.07 kB

 

PI_2022_16

25.07.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 28.06.2022.

Obsah žádosti:

 • informaci o kácení dřevin v k.ú. Měcholupy u Předslavi, konkrétně na pozemku parc. č. 67/3. Požadujeme informaci o povolení kácení těchto dřevin (který orgán vydal povolení ke kácení a žádáme o zaslání tohoto povolení ke kácení), informaci o náhradní výsadbě a sdělení důvodu, proč byly tyto dřeviny pokáceny
 • informaci o odpadu uloženém na pozemcích ███ a ███ v k.ú. Makov u Předslavi. Za uložení odpadu pocházejícího ze stavby kanalizace na pozemek ve vlastnictví ████████████ byla uložena již minulý rok pokuta. Dne 20.6.2022 došlo k odvozu části odpadu z pozemku ve vlastnictví obce Předslav, s tím, že většina odpadu tam stále zůstává. Žádáme o informaci o nakládání s tímto odpadem, požadujeme informaci, kam je tento nebezpečný odpad ukládán, informaci o ceně za odvoz a uložení tohoto odpadu včetně faktur. Žádáme o informaci, kdo byl objednatelem odvozu a kdo jeho odvoz a uložení uhradil nebo uhradí.

Vyřízení žádosti:

Dne 12.07.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/501/22.

PI_2022_16 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 1.15 MB

Opakovaná žádost:

07.08.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na opakovanou žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 18.07.2022.

Obsah žádosti: (za žádost je považován tučný text mezi znaky ►a◄, ostatní je zde proto, aby nedošlo k vytržení z kontextu)

reagujeme tímto na vaši odpověď ze dne 11.7.2022 na náš předchozí dotaz ohledně kácení stromů na obecním pozemku v k.ú. Měcholupy u Předslavi. V této odpovědi jste neodpověděl na naši otázku, protože jste nám poslal povolení, které je ze dne 16.3.2021, kterým bylo povoleno kácení 1 kusu smrku ztepilého. Toto povolení je již neaktuální, k pokácení došlo před více než rokem a je tedy fakticky „spotřebované“; na kácení v daleko větším rozsahu v červnu tohoto roku se evidentně vztahovat nemohlo. Opakovaně vás proto upozorňuji, že soustavně neplníte své povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. o poskytování informací a vůči našim dotazům se chováte přezíravě.
V první polovině června tohoto roku, tedy mimo období vegetačního klidu však došlo k pokácení minimálně 25 kusů smrků na předmětném pozemku. ►Požadujeme informace k aktuálně provedenému kácení, tedy k tomu, které bylo provedeno v červnu tohoto roku◄ (posíláme fotografie v příloze).
Trváme na zodpovězení dotazu ze dne 27.6.2022 a opakovaně požadujeme dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytnout informaci o kácení dřevin provedených v červnu roku 2022 v k.ú. Měcholupy u Předslavi, konkrétně na pozemku parc. č. 67/3 (jihovýchodní část pozemku dle přiložené fotografie), žádáme doručit rozhodnutí o povolení tohoto kácení, informaci o náhradní výsadbě a sdělení důvodu, proč byly tyto dřeviny pokáceny.

Vyřízení žádosti:

Dne 02.08.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/883/22.

PI_2022_16o - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 949.91 kB

 

PI_2022_15

25.07.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 24.05.2022.

Obsah žádosti:

 • dle čl. 2.5 písm. dd) Smlouvy o dílo na provedení stavby "Předslav - odkanaHzování a čištěni odpadních vod uzavřené mezi IMOS Brno a.s a Obcí Předslav ze dne 29.1.2020 je ujednáno, že součástí díla je "Fotodokumentace stavby zachycující postup výstavby, rozhodujlci fáze stavebních a montážních prací, problematické úseky, zakrývané konstrukce, souběhy se sítěmi, odbočky kanalizace apod". Dále dle této Smlouvy je sjednáno v čl. 2.5 písm. ee) "Zhotovitel bude pravidelně pořizovat cca 20 fotografií v digitální podobě v každém týdnu výstavby s věcnou, časovou a prostorovou identýikací každého snímku." Žádám o tyto fotografie včetně specifikované identifikace.
 • kopie všech stavebních deníků ke stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod

Vyřízení žádosti:

Dne 08.06.2022 byla žadateli zaslána odpověď pod č.j. Předslav/435/22, ve které mu bylo sděleno, že jak fotodokumentaci s patřičnou specifikací, tak stavební deníky obec obdrží až při převzetí díla. Na tuto odpověď obce přišla na obecní úřad dne 14.06.2022 od žadatele stížnost, kterou obecní úřad dne 20.06.2022 postoupil spolu se svým vyjádřením odboru kontroly, dozoru a stížností Krajského úřadu Plzeňského kraje. Ten pak 07.07.2022 vydal rozhodnutí, ve kterém označil odpověď obce jako nevyhovující, (neboť, jak bylo uvedeno v odůvodnění, požadovanou informaci neposkytl a přitom ona odpověď postrádala formu zamítavého rozhodnutí) a přikázal obci Předslav aby ve lhůtě 15 dnů od obdržení tohoto rozhodnutí žádost stěžovatele správně vyřídil. Toto rozhodnutí obec obdržela dne 08.07.2022 a na jeho základě pak byla 22.07.2022 žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/806/22.

PI_2022_15 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 733.99 kB

 

PI_2022_14

14.06.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 18.05.2022.

Obsah žádosti:

 1. Žádáme o zaslání usnesení zastupitelstva obce Předslav konaného dne 9. května 2022, kterým bylo rozhodnuto o změně termínu dokončení stavby Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod.
 2. Žádáme o sdělení, zda Obec Předslav na Zhotoviteli díla IMOS Brno a.s. uplatnila dle Smlouvy o dílo na provedení stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ ze dne 29.1.2020 smluvní pokutu ve smyslu ustanovení čl. 12.1.; 12.2; 12.4.; resp. 12.5, a pokud ano, pak kdy, v jaké výši a kdy a v jaké výši byla tato smluvní pokuta obci již uhrazena.
 3. Žádáme o sdělení, zda ke Smlouvě o dílo na provedení stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ ze dne 29.1.2020 byly uzavřeny nějaké dodatky, a pokud ano, žádáme o jejich zaslání.
 4. Žádáme o sdělení, zda bezplatné prodloužení termínu pro dokončení stavby dle Smlouvy o dílo na provedení stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“ ze dne 29.1.2020 bylo učiněno se souhlasem poskytovatelů dotací na tuto stavbu a pokud ano, žádáme o zaslání těchto souhlasů.

Vyřízení žádosti:

Dne 02.06.2022 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/421/22.

PI_2022_14 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 875.83 kB

 

PI_2022_13

14.06.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 18.05.2022.

Obsah žádosti:

 1. Žádáme o zaslání souhlasu, povolení či jakéhokoliv jiného rozhodnutí, kterým bylo povoleno provedení vrtu HV 5 na pozemku parc. č. 595/1 v k.ú. Předslav, případně sdělení, že žádné povolení k provedenému vrtu vydáno nebylo.
 2. Žadáme informaci, zda je tento vrt propojený s úpravnou vody vodovodním potrubím.
 3. Žádáme informaci, zda je tento vrt osazen čerpadlem na vodu.
 4. Žádáme informaci, zda je k vrtu přiveden elektrický kabel, a pokud ano, z jakého rozvodného zařízení a kde je umístěno.
 5. Žádáme informaci, kým a kdy bylo rozhodnuto o provedení vrtu HV 5 na pozemku parc. č. 595/1 v k.ú. Předslav a vybudování příslušenství (osazení) tohoto vrtu (vodovodní potrubí, elektrické kabely, čerpadlo, kohout atd.). V případě, že o tomto rozhodovalo zastupitelstvo obce Předslav, Žádáme o zaslání předmětného usnesení.
 6. Žádáme o sdělení kompletní výše nákladů na provedení vrtu HV 5 na pozemku parc. č. 595/1 v k.ú. Předslav včetně veškerého příslušenství (osazení) tohoto vrtu (vlastní vrt, jeho pažení, čerpadlo, vodovodní potrubí, připojení elektřiny atd.). Žádáme zaslat účetní doklady, faktury atd., na základě kterých došlo k úhradě těchto nákladů.
 7. Žádáme o sdělení, kým a kdy bylo rozhodnuto o zaplacení nákladů na provedení vrtu HV 5 na pozemku parc. č. 595/1 v k.ú. Předslav a jeho příslušenství (vlastní vrt, jeho pažení, osazení čerpadlem, přívod elektřiny, vybudování potrubí atd.) včetně veškerých dalších nákladů s tímto spojených. V případě, že o úhradě těchto nákladů rozhodovalo zastupitelstvo obce Předslav, žádáme o zaslání předmětného usnesení.

Vyřízení žádosti:

Dne 02.06.2022 byla žadateli zaslána následující odpověď pod č.j. Předslav/420/22.

PI_2022_13 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 2.21 MB

 

PI_2022_12

03.06.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 09.05.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, a to včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny za období od 1. února 2022 do 30. dubna 2022

Vyřízení žádosti:

Dne 24.05.2022 bylo žadateli zasláno oznámení o poskytnutí informace, která mu byla z důvodu velkého množství dat zaslána prostřednictvím úschovny. Z důvodu překlepu v zadávání elektronické adresy žadatele v úschovně byly mu po následném upozornění požadované informace znovu odeslány 26.5.2022 spolu s následující odpovědí pod č.j. Předslav/439/22.

PI_2022_12 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 193.34 kB

 

PI_2022_11

16.05.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 20.04.2022.

Obsah žádosti: (za žádost je považován tučný text mezi znaky ►a◄, ostatní je zde proto, aby nedošlo k vytržení z kontextu)

Žádal jsem o poskytnutí informací v elektronické podobě! Nevím tedy jaké „kopie A4 ČB“ jste pořizovali. Je snad jasné, že obec Předslav má požadované informace v elektronické podobě a v té jsem je výslovně žádal zaslat do mé emailové schránky. Z vašeho dopisu vyplývá, že byly pořízeny starostou Bc. Kreuzerem kopie stovek stránek, přes mou výslovnou žádost o poskytnutí v elektronické podobě – takovýto postup hraničí se zdravým rozumem.

Krom toho je standardní sdělit cenu žadateli o informaci a po její úhradě informaci vyhledat. Nikoliv opačně. Čistě teoreticky může být žádána informace v řádu tisíců stránek (žadatel předem nezná rozsah odpovědi) a následně mu přijde výzva k úhradě desetitisíců korun. Postup vašeho úřadu je naprosto nesmyslný.

Takto vynaložené prostředky na pořízení kopií stovek stránek (bez oznámení a odsouhlasení žadatelem), před výslovnou žádost o zaslání v elektronické podobě, jsou mrháním veřejnými financemi. Takto vynaložené prostředky musí být obci Předslav, subjektu hospodařícímu s veřejnými prostředky, vráceny. K jejich vrácení je povinen starosta obce, který zjevně žádost nepochopil. K úhradě těchto prostředků starostu obce Předslav tímto vyzývám. ►Žádám, abych byl informován o tom, zda tak starosta učinil a žádám, aby mi bylo zasláno (elektronicky) potvrzení o této provedené úhradě starostou obce (žádost podávám dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím).

Vyřízení žádosti:

Dne 05.05.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/302/22.

PI_2022_11 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 299.77 kB

 

PI_2022_10

14.06.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 25.03.2022.

Obsah žádosti:

 • projektovou dokumentaci ke stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod, a to včetně všech schválených změn této projektové dokumentace
 • veškeré žádosti obce Předslav o poskytnutí dotací na stavbu Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod (vč. všech příloh)
 • nabídku firmy, která vyhrála ve výběrovém řízení na zakázku Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod, a to včetně položkového rozpočtu
 • veškerá rozhodnutí o přidělení dotace a smlouvy na poskytnutí dotace na stavební akci Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod.

Vyřízení žádosti:

Dne 08.04.2022 bylo žadateli zasláno oznámení o prodloužení lhůty k zaslání informace o deset dnů dle §14 odst. 7 písmeno b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Dne 19.04.2022 pak bylo žadateli zasláno oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací schváleného Zastupitelstvem obce Předslav dne 9.12.2021. Následně pak po zaplacení požadované úhrady, které se protáhlo vyřizováním stížnosti, a po přípravě dat, byla dne 2.6.2022 poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/434/22 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_10 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 227.22 kB

 

PI_2022_09

31.03.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 08.03.2022.

Obsah žádosti:

 • videozáznam ze zasedání zastupitelstva obce Předslav konaného dne 09.12.2021
 • zápis ze zasedání zastupitelstva obce Předslav konaného dne 09.12.2021 v Makově
 • veškerou dokumentaci k původní černé skládce na pozemku parc.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi (zejména fotodokumentaci, potvrzení o předání odpadu oprávněné osobě, vyjádření příslušného orgánu k této skládce ad.)

Vyřízení žádosti:

Dne 24.03.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/193/22.

PI_2022_09 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 4.52 MB

 

PI_2022_08

25.03.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 03.03.2022.

Obsah žádosti:

 • protokoly o provedení předběžných zkoušek hutnění na stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod (jelikož je znám výsledek zkoušek, je zřejmé, že z těchto zkoušek musí existovat protokoly). Pokud tyto protokoly nejsou obci k dispozici, byť je to velmi nepravděpodobné, žádám poskytnutí informací o těchto zkouškách (zejména datum konání, specifikaci míst, kde byly zkoušky prováděny, informace o subjektu, který tyto zkoušky prováděl, výsledky těchto předběžných zkoušek).

Vyřízení žádosti:

Dne 18.03.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/182/22.

PI_2022_08 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 208.82 kB

 

PI_2022_07

25.03.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 22.02.2022.

Obsah žádosti:

 • žádáme o informaci po kterých pozemcích (parcelní čísla) má vést plánovaná stavba připojení veřejného vodovodu v obci Předslav na skupinový vodovod z úpravny vody v Milencích.

Dále žádáme o zaslání kopií všech dokumentů vztahujících se k plánované výstavbě v obci Předslav na skupinový vodovod z úpravny vody v Milencích (dále stavba), kupříkladu:

 • studii stavby nebo projektovou dokumentaci
 • zápisy z jednání s projektanty stavby
 • veškeré dokumenty týkající se plánovaného nebo probíhajícího řízení o veřejné zakázce pro výběr projektanta a dodavatele stavby
 • kupní smlouvy nebo smlouvy o budoucích smlouvách kupních s vlastníky stavbou dotčených pozemků
 • smlouvy o zřízení služebnosti nebo smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení služebnosti s vlastníky stavbou dotčených pozemků

Vyřízení žádosti:

Dne 08.03.2022 bylo žadateli zasláno oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací schváleného Zastupitelstvem obce Předslav dne 9.12.2021. Následně pak po uhrazení požadované úhrady byla dne 18.3.2022 poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/234/22 (vzhledem k množství dat byla tato odpověď zaslána prostřednictvím Úschovny.cz).

PI_2022_07 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 195.19 kB

 

PI_2022_06

25.03.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 22.02.2022.

Obsah žádosti:

 • kopii posledního pořízeného kompletního laboratorního rozboru pitné vody distribuované veřejnou vodovodní infastrukturou v obci Předslav
 • kopii dokladu o povolené výjimce na limity stanovené pro pitnou vodu (např. limity uranu) distribuovanou veřejnou vodovodní infastrukturou v obci Předslav

Dále žádáme o informace:

 • jaké množství upravené pitné vody z vodních vrtů provozovaných obcí Předslav bylo v období roku 2021 dodáno společnosti Měcholupská zemědělská, a.s., IČO 25221370 a jak byla vyúčtována a uhrazena
 • jaké množství neupravené vody z vodních vrtů provozovaných obcí Předslav bylo v období roku 2021 dodáno společnosti Měcholupská zemědělská, a.s., IČO 25221370 a jak byla vyúčtována a uhrazena

Vyřízení žádosti:

Dne 08.03.2022 byla žadateli zasláno oznámení o výši úhrady podle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podle sazebníku úhrad nákladů za poskytování informací schváleného Zastupitelstvem obce Předslav dne 9.12.2021. Následně pak po uhrazení požadované úhrady byla dne 18.3.2022 poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/233/22.

PI_2022_06 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 1.86 MB

 

PI_2022_05

14.03.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 15.02.2022.

Obsah žádosti:

 • veškerou dokumentaci k černé skládce na pozemku parc.č. 67/3 v k.ú. Měcholupy u Předslavi.

Vyřízení žádosti:

Dne 01.03.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/155/22.

PI_2022_05 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 222.34 kB

 

PI_2022_04

25.02.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 07.02.2022.

Obsah žádosti:

 • na jakém pozemku se nachází údajně povolená deponie výkopového materiálu, z níž byl podle sdělení starosty obce poskytován materiál občanům (katastrální území a číslo pozemku)
 • z jaké stavby tento materiál pochází
 • protokoly o odběru tohoto materiálu a protokoly s výsledkem rozboru tohoto materiálu

Vyřízení žádosti:

Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/134/22.

PI_2022_04 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 3.63 MB

 

PI_2022_03

25.02.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 07.02.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré protokoly s výsledkem rozboru zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu) z pozemku parc.č. 67/3 k.ú. Měcholupy u Předslavi a parc. č. 13/31 a parc. č. 13/3 v k.ú. Makov u Předslavi, výslovně žádám protokoly o výsledku rozboru zeminy (či jiného materiálu, např. asfaltu) ze dne 24.11.2021, kdy tyto odběry starosta obce Předslav zmiňuje v emailu ze dne 19.11.2021

Vyřízení žádosti:

Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/133/22.

PI_2022_03 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 2.33 MB

 

PI_2022_02

25.02.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 07.02.2022.

Obsah žádosti:

 • rozhodnutí, povolení či jakoukoliv listinu, na základě které byla povolena deponie na pozemcích parcelní číslo 272/1, 272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav
 • smlouvy s vlastníky pozemků parc. č. 272/1, 272/3, 272/5, 272/8 a 272/10 v k.ú. Předslav, na základě kterých je zajištěno jejich využívání pro ukládání odpadu ze stavby ČOV Předslav

Vyřízení žádosti:

Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/131/22.

PI_2022_02 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 643.43 kB

 

PI_2022_01

25.02.2022 - Obecní úřad v Předslavi zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odpověď na žádost o poskytnutí informací obdrženou dne 07.02.2022.

Obsah žádosti:

 • veškeré došlé faktury od společnosti IMOS Brno a.s., IČO: 25322257, a to včetně příloh, předávacích protokolů, zjišťovacích protokolů a dalších listin, ze kterých bude zřejmé, jaké položky dle rozpočtu stavby (výkazu výměr) byly fakturovány a uhrazeny za období od 1. října 2021 do 3.2.2022
 • protokoly o provedení zkoušek hutnění na stavbě Předslav - odkanalizování a čištění odpadních vod (ze skutečného stavu stavby je zřejmé, že některé úseky již byly dokončeny, neboť byl položen finální povrch)

Vyřízení žádosti:

Dne 21.02.2022 byla žadateli poskytnuta následující odpověď pod č.j. Předslav/130/22.

PI_2022_01 - zaslaná odpověď ve formátu PDF ke stažení
Typ: PDF dokument, Velikost: 222.2 kB

Obecní úřad

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
1
2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
1

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Chci se zaregistrovat

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.