Obec Předslav
ObecPředslav

O naší obci Předslav

Území současné obce Předslav zahrnuje katastry šesti, svého času samostatných obcí, které se pod společnou správu dostaly postupným sloučením ve dvou vlnách. První proběhla v roce 1960, kdy začaly obvod MNV Předslav nově tvořit též obce Měcholupy, Makov a Petrovičky. Podobně se tehdy dosavadní obvod MNV Němčice rozrostl i o obec Třebíšov a osadu Hůrka. K 1. lednu 1976 došlo k dalšímu sloučení a k MNV v Předslavi byly připojeny Němčice, čímž vznikla současná správní oblast. V obvodu dnešní obce Předslav se tak nalézá celkem sedm místních částí, kterými jsou krom vlastní Předslavi též osada Hůrka a vesnice: Měcholupy, Makov, Petrovičky, Třebíšov a Němčice.

obec Předslav

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá v roce 2023 tak, že 1. vývoz se uskutečnil ve středu 4. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.

Změna v systému odpadového hospodářství

Od 1. ledna 2022 nabývá účinnosti nová vyhláška obce o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Jaké změny přináší občanům?

Změny v systému odpadového hospodářství vycházejí z požadavků, které nově přináší zákon č. 541/2020 Sb. "O odpadech" a těch změn je hned několik. Těmi hlavními jsou ale ty následující. Nově se přechází od poplatku za svoz k takzvanému poplatku "na hlavu", kdy stanovenému poplatku podléhá jednak každý občan hlášený k trvalému pobytu v naší obci, ale nově také i každý majitel nemovitého objektu, ve kterém není nikdo trvale přihlášen k bydlení (tedy převážně rekreační objekty). Výše tohoto poplatku na osobu nebo zmíněnou nemovitost je pro rok 2022 stanovena na 700,- Kč. Podrobně se celou touto problematikou zabývá obecní vyhláška číslo 1/2021, V té je pak mimo jiné uvedeno i to, kdo může být od stanoveného poplatku osvobozen nebo kdo má nárok na určitou úlevu. Článek, který tuto vyhlášku blíže vysvětluje vyjde v 59. čísle obecního zpravodaje. Důležitým prvkem, který naše občany v souvislosti s touto vyhhláškou v nejbližší době čeká, je takzvaná "ohlašovací povinnost", kterou by měli splnit do 15. ledna 2022. Ta se prakticky týká vyplnění a odevzdání na obecní úřad příslušného formuláře. Pokud jde o poplatek za osobu, pak je to formulář týkající se ohlašování osob (ve kterém je možno uvést najednou všechny osoby konkrétní jedné domácnosti) nebo v případě poplatku za trvale neobývanou nemovitost je to pak formulář pro ohlašování nemovitostí. Každý z těchto formulářů je možno získat zde a vytisknout si jej nebo je k dostání na obecním úřadě. Splatnost uvedeného poplatku je pak v období od okamžiku, kdy obec na základě přijatého ohlášení poplatníkovi přidělí variabilní symbol a stanoví výši poplatku, nejpozději však do 30. dubna 2022 a platbu bude možno provést buď bezhotovostně na účet obce nebo v hotovosti na obecním úřadě. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat zaměstnanců obecního úřadu, kteří vám v případě potřeby i poradí jak postupovat.

Pro případ, že by někdo požadoval osvobození od příslušného poplatku z důvodu svého dlouhodobého pobytu v zahraničí (více jak 6 měsíců v daném kalendářním roce), pak je nutno aby toto doložil minimálně čestným prohlášením.

Svoz směsného komunálního odpadu bude v roce 2022 probíhat tak, že 1. vývoz se uskuteční ve středu 5. ledna a každý další pak vždy po 14 dnech, každou lichou středu.